Centrum Komputerowe Planeta

Regulamin napraw gwarancyjnych sprzętu

1. Firma Centrum Komputerowe PLANETA (Gwarant) udziela gwarancji na poprawne działanie sprzętu na czas określony 24m-ce chyba, że gwarancja producenta wykazuje inaczej. Datą, od której obowiązuje gwarancja, jest data odbioru sprzętu przez Kupującego. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez serwis Gwaranta.

2. Zgłaszający usterkę winien gruntownie sprawdzić sprzęt oraz opisać rodzaj uszkodzenia. Zgłoszenie usterki powinno nastąpić poprzez wysłanie faksu do serwisu Gwaranta, bądź poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia serwisowego na stronie www.eplaneta.net

3. Uszkodzony sprzęt musi być kompletny, posiadać nieuszkodzone plomby oraz czytelne numery seryjne.

4. Gwarant zobowiązuje się naprawić sprzęt w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia chyba że rodzaj usterki wyklucza możliwość naprawy w wymienionym terminie, lub wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad, jeżeli dokonanie naprawy nie będzie możliwe, lub jeżeli w ocenie gwaranta dokonanie naprawy będzie wymagało większych kosztów niż wymiana sprzętu na wolny od wad.

5. Gwarancją nie są objęte:

 • Uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady.
 • Spowodowane lub ujawnione w związku z okolicznościami powodującymi utratę gwarancji.
 • Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania czy konserwacji sprzętu a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
 • Uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta lub Użytkownika.
 • Akcesoriów dołączonych do sprzętu, takich jak nośniki danych (dyskietki, CD), kable.
 • Materiałów eksploatacyjnych, jak tonery, tasiemki do drukarek igłowych, cartridge.
 • Danych znajdujących się na podzespołach.
 • - Gwarancja nie obejmuje poważnych uszkodzeń sprzętu wynikłych w skutek wyładowań atmosferycznych, oraz uszkodzeń instalacji elektrycznych i teleinformatycznych.

6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności:

 • za utracone w rezultacie ujawnienia sie wady dochody z tytułu niemożliwości wykonywania pracy.
 • za utracone w rezultacie ujawnienia sie wady dane oraz oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie.
 • za poniesione przez kupującego koszty odtworzenia (odzyskania) danych i ponownej instalacji oprogramowania lub jego ponownego nabycie i uzyskania licencji.

7. Prawa i obowiązki kupującego:

 • Sprzęt powinien być dostarczony do serwisu na koszt kupującego w stanie kompletnym, wraz z wszelkimi akcesoriami (kablami zasilającymi i podłączeniowymi, materiałami eksploatacyjnymi i instrukcją obsługi), w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla danego sprzętu opakowaniu zapewniającym bezpieczny i prawidłowy transport i przechowywanie, wraz z niniejszym dokumentem. Dostarczenie sprzętu w stanie niekompletnym, brak odpowiedniego opakowania lub karty gwarancyjnej jest równoznaczne z niepełnieniem przez kupującego warunków gwarancji i może stanowić podstawę do odmowy naprawienie sprzętu lub przedłużenie okresu naprawy.
 • Warunkiem wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, jest przy spełnianiu przesłanek przewidzianych w punkcie 3, 5 i 6 niniejszej gwarancji, przedstawienie przez kupującego oryginału dokumentu zakupu (faktury VAT, rachunku) sprzętu od gwaranta.
 • W przypadku stwierdzenia, że oddany do naprawy sprzęt jest sprawy technicznie i wolny od wad albo, gdy stwierdzona usterka nie jest objęta gwarancją, kupujący zostaje obciążony kosztami usług i materiałów według cennika gwaranta.
 • Kupujący jest zobowiązany do odebrania naprawionego sprzętu w terminie 90dni od dnia, w którym naprawa powinna być wykonana lub dokonania przez gwaranta powiadomienia o naprawie. Jeżeli kupujący nie odbierze sprzętu w tym terminie, ponosi koszty przechowywania sprzętu oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

8. Punkt odbiorów gwarancyjnych znajduje się w siedzibie Gwaranta tj. w Tychach na ul. Piwna 32.

Rozszerzone warunki napraw gwarancyjnych

W zależności od rodzaju umowy gwarancyjnej, zakres działania bezpłatnych usług gwarancyjnych może zostać rozszerzony o krótszy czas reakcji, naprawę sprzętu bądź wymianę sprzętu na nowy z dostawą do klienta. Szczegóły dotyczące rozszerzenia warunków gwarancji można ustalić z działem handlowym.

Aktualnosci

News

Nowości w naszej ofercie - seria komputerów ePlaneta All-in-One to prostota, elegancja i funkcjonalność ...

czytaj wiecej

News

Kasy i drukarki fiskalne to narzędzie pracy większości przedsiębiorców. Zdajemy sobie sprawę jak ważna ...

czytaj wiecej

News

Rok 2018 obfituje w wyróżnienia. Spieszymy poinformować, że zostaliśmy Partnerem Gold ...

czytaj wiecej

News

Naszym nadrzędnym celem jest korzystanie z produktów najwyższej jakości ...

czytaj wiecej

 • Cisco
 • Dell
 • Dell
 • comarch
 • d-link
 • ibm
 • fortinet
 • estet
 • 3kom
 • fujitsu_siemens
 • hp
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner